Reklamačný poriadok

 

Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár)

 

Reklamačné a záručné podmienky 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že ponúkaná vec je bez vád, má akosť a vlastnosti určené v zmluve, garantované predávajúcim či sľúbené v reklame, spĺňa zákonné požiadavky (napr. bezpečnostné požiadavky), je dodaná v stanovenom množstve, mierach alebo hmotnosti a v neposlednom rade odpovedá účelu.
 2. Ak niektorý z týchto bodov nie je splnený, tovar má vadu a môže byť reklamovaný. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru (zjavné vady) a ďalej za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe (skryté vady).
 3. Záručná doba alebo minimálna trvanlivosť tovaru: Zárukou sa rozumie vymedzenie lehoty, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na výrobku. Predávajúci poskytuje na predaný tovar 24 mesačnú záručnú dobu, ktorá začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s bežným opotrebením tovaru. Minimálna trvanlivosť je uvedená na obale tovaru.
 4. Pri zjavných vadách – vadách zistených pri prebratí tovaru, predávajúci vymení poškodený tovar za tovar bez závady. V prípade, ak sa takýto tovar už nenachádza na sklade predávajúceho, bude kupujúcemu tovar doobjednaný alebo má kupujúci právo výberu iného náhradného tovaru v rovnakej cenovej hodnote. Pokiaľ kupujúci neuplatní u predávajúceho zjavné vady bezodkladne po jeho prevzatí, právo reklamovať vady mu zaniká.
 5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 6. Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu hneď po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu predávajúceho.
 7. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.
 8. Spôsob vybavenia reklamácie: Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Výmenou tovaru
 • Vrátením kúpnej ceny tovaru
 • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom ) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol o posúdení tovaru“).
 5. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • neodborným zásahom
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 2. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 3. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
 4. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.