Odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

 

 Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy)

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.
 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v obchode. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poučil kupujúceho o jeho práve odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy vyplnením formulára, alebo v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči zaslaného na poštovú adresu AmoItalia, s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina alebo na www. info@amoitalia.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok a je umiestnený na webovom sídle predávajúceho. Predávajúci je povinný po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar na adresu AmoItalia, s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 7. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o predaj tovaru vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená platbou na účet kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5 tohto článku alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 10. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie na vlastné náklady, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 12. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 4 a 5 tohto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby.