Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod (e-shop) amoitalia.sk

Čl. I
Všeobecné ustanovenia 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť AmoItalia, s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina, IČO: 53195078, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, odd.: Sro, vl. č. 75317/L (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, kde predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 1. Identifikačné a obchodné údaje predávajúceho: 

        Obchodné meno: AmoItalia, s.r.o.
Sídlo: Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina

        IČO: 53195078
        IČ DPH: SK 2121304570
        Zápis v obchodnom registri OS Žilina, odd.: Sro, vl. č. 75317/L
        Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK25 8330 0000 0026 0185 3438
        Názov banky: Fio banka, a.s.
        Telefón: +421 903 163 987, +421 908 570 849
        E-mail: info@amoitalia.sk

        Orgán dozoru:
        Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
        Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
        Predmestská 71 010 01 Žilina
        odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
        tel. č.: 041/ 7632 130
        fax č.: 041/ 7632 139 

    Kupujúcim  sa rozumie registrovaný aj neregistrovaný užívateľ internetového obchodu www.amoitalia.sk, ktorý má
právo si vybrať a objednať produkty na stránke Predávajúceho. Kupujúci zákazník je spotrebiteľ, ktorý si na stránke
Predávajúceho objedná akékoľvek produkty z ponuky (ďalej len "Zákazník"). Príjemcom sa rozumie fyzická alebo
právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka tovar určený. Miestom doručenia sa rozumie miesto určené
Zákazníkom, na ktoré je Predávajúci povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky Predávajúceho na
jeho stránke. 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpno-predajné prípady, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri kúpe a predaji tovaru či reklamácii tovaru.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sú platné. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 

Čl. II
Spôsob objednania  tovaru 

 1. Spôsob objednania tovaru: 

        Tovar je možné objednať na e-shope, telefonicky alebo e-mailom na stránke:

        E-shop: www.amoitalia.sk
        Telefón : +421 903 163 987, +421 908 570 849
        Email:  info@amoitalia.sk 

 1. Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru Zákazníkovi Predávajúcim, odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou.
 2. Registrácia nie je povinná. Avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie (ako aj osobné údaje), ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých povinných údajov si Predávajúci vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského účtu. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Predávajúcemu. (bližšie informácie sú v stati  Ochrana osobných údajov). Pokiaľ je Zákazník registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú história objednávok, nákupný košík, prípadne vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách a iné.
 3. Pred uskutočnením objednávky má kupujúci ešte možnosť vrátiť sa do objednávkového formulára, kde môže kontrolovať a meniť už vyplnené údaje. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zároveň zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Súčasťou potvrdenej objednávky je formulár o odstúpení od zmluvy a všeobecné obchodné podmienky.
 4. Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
 5. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že objednávka kupujúceho bola expedovaná/odoslaná.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu. Predávajúci splní povinnosť vydať kupujúcemu bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy jedno jej vyhotovenie tým, že e-mailom doručí kupujúcemu akceptáciu jeho objednávky spolu s priloženými všeobecnými obchodnými podmienkami, s ktorých obsahom vyjadril kupujúci súhlas už pri vykonávaní objednávky v elektronickom obchode. Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 7. Kupujúci potvrdením objednávky udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a prehlasuje, že bol o tom zo strany predávajúceho poučený. 

Čl. III.
Kúpna cena 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru (na dobierku) alebo prevodom na účet.
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 3. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 4. Za celkovú kúpnu cenu uvedenú v objednávke sa považuje najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného. 

Čl. IV
Cena prepravného, dodacie a platobné podmienky
pre územie Slovenskej republiky 

 1. Predávajúci dodáva objednaný tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o.( ďalej len Packeta) v rámci SR. Kupujúci uhradí dodanie tovaru pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na výdajnom mieste, pokiaľ to bolo zadefinované a možné v objednávke, ak nebol tovar zaplatený prevodom vopred.

V rámci Žiliny, Bytče a blízkeho okolia do 5km je pri platbe prevodom - vopred doprava zdarma zabezpečená AmoItalia, s.r.o.

 1. Kupujúci si môže po predchádzajúcej dohode s prepravnou službou Packeta osobne prevziať tovar na ich výdajných miestach.
 2. Zásielková služba bude kontaktovať kupujúceho pred doručením zásielky. V prípade, že zamestnanec (vodič) zásielkovej služby kupujúceho nezastihne na uvedenej adrese, kontaktuje ho na uvedenom tel. čísle a dohovorí si náhradný termín dodania zásielky. Zásielku je možné dodať i na inú adresu ako je adresa trvalého bydliska (napr. do zamestnania a. pod.), prípadne doručiť na odberné miesto Packeta.
 3. Cena za dopravu tovaru v SR: Pri každom nákupe tovaru nad 50,00 € je doprava zdarma. Pri nákupe tovaru do 49,99 € vrátane je účtované prepravné v sume  4,9 € pri využití služby Packeta v rámci SR.
 1. Objednaný tovar, ktorý je skladom, expedujeme do 24 hodín odo dňa potvrdenia objednávky s doručením do 1 pracovného dňa na území SR.
 2. V prípade, ak bude predávajúci meškať s expedovaním tovaru dlhšie ako 3 pracovné dní, je povinný o tom informovať kupujúceho.
 3. Kupujúci je oprávnený sa informovať o termíne dodania tovaru na tel. č. +421 903 163 987, +421 908 570 849 alebo e-mailom info@amoitalia.sk.
 4. Tovar je predávaný podľa tovarov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky. Platba objednávok zo zahraničia je možná len "Vopred bankovým prevodom", po dohode predávajúceho so Zákazníkom /o cene dopravy a spôsobe doručenia/.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.
 8. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať si zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámi túto skutočnosť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí (potrhaný obal, vytečený výrobok a pod.) má kupujúci právo tovar neprevziať a vrátiť dopravcovi a spísať s dopravcom škodový zápis. Kupujúci má v tomto prípade nárok na dodanie nového tovaru.
 9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5 tohto článku odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
 10. Spôsob platenia  za dodaný tovar: 
 • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM / PLATBA BUDE USKUTOČNENÁ PRED EXPEDOVANÍM / DORUČENÍM TOVARU 

         Vrámci Slovenskej republiky:

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Zákazník na  účet SK25 8330 0000 0026 0185 3438 prevedie, alebo vloží sumu v plnej výške hodnoty objednávky. Pri tomto spôsobe úhrady sa môže predĺžiť dodanie tovaru v závislosti na dobe, počas ktorej budú peniaze pripísané na náš účet.

 • PLATBA V HOTOVOSTI ALEBO PLATOBNOU KARTOU PRI DORUČENÍ NA DOBIERKU /PLATBA KURIÉROVI SPOLOČNOSTI Packeta

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Zákazník zaplatí kuriérovi Packeta  hotovosťou alebo platobnou kartou za doručovaný tovar. K celkovej sume objednávky pripočítavame za tento spôsob platby:

<![if !supportLists]>-          <![endif]>0,00,-€ pri doručení v SR.

 

 

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Platba platobnou kartou

Tento spôsob platby je ZDARMA

Čl. V
Práva a povinnosti predávajúceho
 

 1. Predávajúci je povinný:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

<![if !supportLists]>·         <![endif]>zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

<![if !supportLists]>·         <![endif]>odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

Čl. VI
Práva a povinnosti kupujúceho 

 1. Kupujúci je povinný:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

<![if !supportLists]>·         <![endif]>zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

<![if !supportLists]>·         <![endif]>potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby 

 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

Čl. VII.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 2. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby môže mu byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia. Peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho, respektíve uhradením do pokladne predávajúceho. 

Čl. VIII
Reklamačné a záručné podmienky 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že ponúkaná vec je bez vád, má akosť a vlastnosti určené v zmluve, garantované predávajúcim či sľúbené v reklame, spĺňa zákonné požiadavky (napr. bezpečnostné požiadavky), je dodaná v stanovenom množstve, mierach alebo hmotnosti a v neposlednom rade odpovedá účelu.
 2. Ak niektorý z týchto bodov nie je splnený, tovar má vadu a môže byť reklamovaný. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru (zjavné vady) a ďalej za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe (skryté vady).
 3. Záručná doba alebo minimálna trvanlivosť tovaru: Zárukou sa rozumie vymedzenie lehoty, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na výrobku. Predávajúci poskytuje na predaný tovar 24 mesačnú záručnú dobu, ktorá začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s bežným opotrebením tovaru. Minimálna trvanlivosť je uvedená na obale tovaru.
 4. Pri zjavných vadách – vadách zistených pri prebratí tovaru, predávajúci vymení poškodený tovar za tovar bez závady. V prípade, ak sa takýto tovar už nenachádza na sklade predávajúceho, bude kupujúcemu tovar doobjednaný alebo má kupujúci právo výberu iného náhradného tovaru v rovnakej cenovej hodnote. Pokiaľ kupujúci neuplatní u predávajúceho zjavné vady bezodkladne po jeho prevzatí, právo reklamovať vady mu zaniká.
 5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 6. Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu hneď po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu predávajúceho.
 7. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.
 8. Spôsob vybavenia reklamácie: Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Výmenou tovaru

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Vrátením kúpnej ceny tovaru

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom ) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol o posúdení tovaru“).
 5. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

<![if !supportLists]>·         <![endif]>uplynutím záručnej doby tovaru

<![if !supportLists]>·         <![endif]>mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

<![if !supportLists]>·         <![endif]>neodborným zásahom

 1. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 2. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 3. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
 4. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Čl. IX
Osobné údaje a ich ochrana 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu ako prevádzkovateľovi informačného systému svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu (osobné údaje kupujúceho). V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z plnenia kúpnej zmluvy.
 2. Účel spracovávania osobných údajov kupujúceho: Kupujúci súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov (okrem plnenia z kúpnej zmluvy) je ďalej vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.
 3. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má rovnako právo prístupu k jeho osobným údajom, právo na opravu a výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie osobných údajov.
 4. Ďalším účelom spracovávania osobných údajov kupujúceho je pre účely vernostných programov a na marketingové účely predávajúceho so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu amoitalia.sk
 5. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho bude získavať výlučne pre účely plnenia z kúpnej zmluvy, pre účely účtovníctva a pre účely marketingu.
 7. Kupujúci pri podozrení, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. 

Čl.  X
Alternatívne riešenie sporov 

 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie Alternatívneho riešenia sporu (ďalej ARS) podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov obrátiť sa príslušný subjekt. 
 2. Podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.
 4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, pokiaľ ich hodnota presahuje sumu 20 Eur.
 5. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

Čl. XI
Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.
 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v obchode. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poučil kupujúceho o jeho práve odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy vyplnením formulára, alebo v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči zaslaného na poštovú adresu AmoItalia, s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina alebo na www. info@amoitalia.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok a je umiestnený na webovom sídle predávajúceho. Predávajúci je povinný po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar na adresu AmoItalia, s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 7. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o predaj tovaru vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená platbou na účet kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5 tohto článku alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 10. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie na vlastné náklady, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 12. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 4 a 5 tohto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby. 

Čl.XII.
Záverečné ustanovenia 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok či telefonického rozhovoru.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod (e-shop) platia od 15.10.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

 

Meno, priezvisko, titul: ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo a email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom elektronického obchodu www.amoitalia.sk: AmoItalia s.r.o., Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina, IČO: 53195078, DIČ: 2121304570, IČ DPH: SK 2121304570, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, odd.: Sro, vl. č. 75317/L (ďalej len ako „predávajúci").

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky: .............................................................................

Dátum objednania: .............................................................................

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov, kód tovaru, množstvo):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj): ........................................................................................

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: .................................................................................................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

V ................................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa ..............................................